بیانات آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی به مناسبت فاطمیه‌ی ۱۴۳۷: منبع


«...

آیا حق زهرا ادا شد؟ که فهمید؟ که بود؟ چه گذشت؟ فقط یک جمله کافی است ، کسی که... به هزار درهم شمشیر را خرید و هزار درهم داد به زهر آلوده کردند ، بر آن فرق زد ، افتاد روی زمین و گفت: فزت ورب الکعبه ، اما همان کس با این صبر، وقتی بدن را تحویل داد، گفت: یا رسول الله ! نفسی علی زفراتها محبوسة*** یا لیتها... یا لیتها خرجت مع الزفرات . ای کاش! با ناله در عزای او جان می دادم. 

بعد یک جمله گفت: ... - این مردم باید روز شهادت همچو کسی که مبدأش عظمت خداست و منتهایش عظمت خدا است ، همچو کسی، آن هم چه جور رفت از دنیا؟! ... - گفت: یا رسول الله ! ستنبئک ابنتک بتضافر أمتک علی هضمها - این کلام امیرالمؤمنین است - هضم یعنی چه؟ کوبیدن . آیا یک دختر هجده ساله چقدر طاقت دارد؟! گفت: یا رسول الله! امت تو پشت به پشت هم دادند ، دختر تو را کوبیدند. این مصیبت با علی چه کرد؟! بعد هم یک کلمه بس است ، آیا استخوان انگشتت شکسته؟ با استخوان شکسته انگشت چه می کنی؟ کسی که پهلویش شکسته ، نود و پنج روز چه جور نفس کشید؟»