زینبم، زینبم، افتخارم

ماه رخشان شب‌های تارم

دخترم یک سخن با تو دارم

خیز و بنشین دمی در بر من

زینیب ای زینب ای دختر من