نقل است از بعض عارفین که نزد مُحتَضَری حاضر شد. حاضرین از او استدعا کردند که آن مُحتَضَر را تلقین کند؛ او این رباعی را تلقین او کرد:

گر من گنه جمله جهان کردستم

لطف تو امید است که گیرد دستم

گفتی که به روز عجز دستت گیرم

عاجزتر از این مخواه که اکنون هستم.

منازل الاخرة - تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی (ره)