« در پناه تو » سریالی که حدود سال ۱۳۷۵ برای اولین بار پخش شد؛ ۱۶ سال پیش. دیروز iFilm آخرین قسمتش رو پخش کرد و با بازپخشش من رو یاد خاطراتم انداخت؛ و البته برنامه‌هایی که اون روز‌ها داشتم؛ میخواستم وقتی بزرگتر شدم.... بی خیال این حرف‌ها؛ فقط همین که یک حس جالبی رو توی وجودم تازه کرد، حسی که چندان‌ کهنه هم نشده بود!